اعضای کمیسیون تجارت

آقای محمدحسین روشنک: رئیس کمیسیون تجارت
آقای مجید محمدنژاد: نایب رئیس کمیسیون تجارت
آقای عزیزی: دبیر کمیسیون تجارت
آقای دربان ثانی: مدیریت شرکت کالاکودک توس
آقای خاکی: مدیرعامل شرکت کاروان تندیس
آقای ساکن برجی: مدیریت شرکت صداقت یاران توس
اقای فیاض:مدیرعامل شرکت توسن پخش ستاره کیش
مرتضی کرباسی: تولیدی پزشکی ورید
آقای گرجی نیا: مدیرعامل شرکت توسعه و تجارت تیران
آقای گلیانی مطلق: مدیرعامل شرکت محمود کیان طوس
آقای محمدیان: مدیرعامل شرکت افلاک الکتریک
آقای معصومین: مدیرعامل شرکت توس فدک
آقای مؤمنی: مدیرعامل شرکت خوشنام خراسان
آقای نبی‏زاده: مدیریت شرکت کفساز شرق

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی