اعضای کمیسیون صنعت

1. جناب آقای غلامعلی رخصت:  رئیس کمیسیون صنعت

2. محمد مهدی شکور زاده نایب رئیس کمیسیون صنعت
3.  امیرمهدی مرادی- دبیر کمیسیون صنعت
4. علیرضا بوستانی
5. کاظم بیاتی
6 .مهدی تیموری
7 .جواد جواد زاده
8. سمیعی
9. محمد صادق مروارید
10. مرتضی قندچی
11 .حبیب الله مقامی
12. علی دهقان زاده
13 .محمد سهامیان مقدم
14. عبداله یزدان بخش
15. جلیل ارغند
16 .محمد احسان مومنی هروی
17. پوریا ترابی
18 .سید هادی نبی زاده
19. عباس یوسفی
20. فولادکار
21. علیرضا کیوانی
22. اسحاق آبادی
23. بهمن پژوم
24. محمدرضا زیبایی
25. عبدالله یزدان بخش
26. سید امید طباطبایی
27. مرتضی کرباسی
25. علی اصغر فیاض

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی