اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

سمینار علمی ـ تخصصی کاربرد علوم و تکنولوژی های پیشرقته در عمل (زمان 95/08/15)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد