اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

گزارشات و مقالات مرکز پژوهشهای مجلس شورا

توضیحات:

1- این گزارشات از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جمع آوری گردیده است که تعداد 681 مقاله طی سالهای 1380 الی تیرماه 1396 با عناوین و موضوعات اقتصادی فهرست بندی شده است.

2- برای دستیابی به اصل مقالات میتوانید در هر یک از گروه بندی های انتخاب شده با انتخاب موضوع مورد نظر اصل پژوهش مورد نظر را دریافت نمائید.

 

تعداد مقالات عناوین گزارش ردیف تعداد مقالات عناوین گزارش ردیف تعداد مقالات عناوین گزارش

ردیف

12 تامین مالی 27 09 نظام بانکی 14 23 اقتصاد ایران

1

18 صنعت 28 22 نفت 15 30 بانک مرکزی

2

40 قانون 29 08 نفت اوپک 16 36 برنامه ششم توسعه
3
08 لایحه بودجه 1395 30 18 اشتغال 17 74 بودجه 4
06 بخش حقیقی 31 54 ایران 18 26 توسعه 5
10 پایش محیط کسب و کار اقتصاد ایران 32 12 بانک 19 27 رشد اقتصادی
6
11 توسعه روستائی 33 32 بانک جهانی 20 23 سیاست خارجی
7
08 فرآورده های نفتی 34 07 راهبرد 21 09 سیاستگذاری 8
03 وزارت جهاد کشاورزی 35 13 محیط زیست 22 09 عرضه و تقاضا نفت خام 9
06 سیستمهای پویا 36 14 فناوری 23 06 گاز 10
08 خدمات 37 28 کشاورزی 24 26 لایجه بودجه 11
08 انجام کسب و کار 25 06 لایحه بودجه 1396 12
21 محیط کسب کار 26 10 مجلس دهم 13

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد