پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 01 مرداد 1396

صورتجلسه مورخ 96/04/17