پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 23 آذر 1396

مخاطره مهار نشده

مخاطره مهار نشده

مخاطره مهار نشده

عنوان کتاب دیگری است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منتشر شده این کتاب 279 صفحه ای به مخاطره نظام یافته که می تواند نظام مالی جهانی را به زانو درآورد متمرکز است. این کتاب به قلم مارک ویلیامز و ترجمه اصلان قودجانی و در سال 1394 منتشر شده است.

کتاب در پانزده فصل به آزمون هایی که برادران لمان از دوران پر تنش سال های 1929 تا اوایل دهه 1990 داشته اند اشاره دارد و درس هایی را که می توان از این دوران در حوزه بازار بورس، ساختار سازمانی، بحران مسکن، بانک مرکزی، بازار وام ها، جنگ و بالاخره ظهور مخاطره نظام یافته گرفت، مورد توجه قرار داده است.