اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

چهارشنبه ، 01 فروردين 1397

تامین مالی صنعتی در ایران

تامین مالی صنعتی در ایران

تأمین مالی صنعتی در ایران

کتابی است که با پژوهش درباره تجربه مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته تدوین شده است. این کتاب نوشته ریچــارد الیوت بنــد 1، عضــو گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در ایران، است که توسط اصلان قودجانی ترجمه شده و چاپ اول آن به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1394 منتشر شده است.

این کتاب شامل 5 بخش و 17 فصل است که از تاریخچه و ساختار صنعتی آغاز شده مروری دارد بر انقلاب صنعتی ایران از اواسط دهه 1950 و سیاست های صنعتی در بخش های عمده صنعت ایران، در بخش دیگر کتاب نویسنده پس از بررسی بازارهای پولی و بانکی و شرایط تأمین مالی در ایران به فعالیت صندوق ها و بانک های توسعه صنعتی اشاره کرده و در خاتمه پیشنهاداتی را در خصوص کمک به صنایع و شروط آن و الگوهای مشخص تأمین مالی ارایه داده است.