اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره 43/2127/ص مورخ 1398/02/31 هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن قیر ایران " در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 در محل سالن جلسات طبقه هشتم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذابدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ 04/04/ 1398 الی پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/04/ 1398 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  1. بررسی و تصویب اساسنامه.
  2. تعیین ورودیه و حق عضویت.
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  4. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  5. سایر موارد.

شرایط ثبت نام :

الف دارا بودن کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور.

ب دارا بودن پروانه بهره برداری تولید انواع قیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ج دارا بودن گواهینامه استاندارد ملی تولید قیر.

د اصل فیش واریزی به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) با شناسه واریز 99000288216497 سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست بوسیله معرفی نامه ای با مهر و امضای صاحبان امضاء معرفی گردند.

                                                 

معاونت تشکلهای اتاق ایران

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد