اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

درخواست تمدید مهلت مقرر در آئین نامه اجرائی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به مدت سه ماه

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد