اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 25 دي 1397

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15  قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات نهمین دوره هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از ساعت 8  الی 18 روز شنبه 11 اسفندماه 1397 در محل اتاق مشهد برگزار خواهد شد. بدین وسیله از اعضای محترم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  هستند، درخواست می شود از ساعت 8 صبح  روز سه شنبه  تاریخ 97/10/11  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/26  جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد مراجعه فرمایند.فرم ثبت نام صرفا باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیات نمایندگان ، در محل دبیرخانه تکمیل و به انضمام مدارک مربوط به دبیرخانه تسلیم و رسید دریافت گردد.

داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام، مدارک زیر را ارائه کنند:

  • تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی).
  • اصل صورت جلسه اعضای هیات مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی).
  • ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

شرایط داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان به استناد بند 7-5 آیین نامه  تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب 97/4/20 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل است:

الف: برای اشخاص حقیقی داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.

ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود ( که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند.)

شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود.

ج: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.

د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

ه: عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.

لطفا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه هیات نظارت مستقر در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی مراجعه فرمایید .

هیات نظارت بر  انتخابات  نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آیین نامه انتخابات

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد