اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

اخبار اقتصادی جمهوری آذربایجان


در سه ماھه اول سالجاری صادرات غير نفتی تا ٢٥ درصد افزايش يافته است
شاھين مصطفی يف وزير اقتصاد جمھوری آذربايجان گفت: بر اساس آمار ارايه :« آذرتاج » خبرگزاری
شده صادرات غير نفتی کشور مان در سه ماھه اولجاری ٢٥ درصد افزايش يافته است و اين در حالی
است که در دوره مشابه سال گذشته اين بخش ٢٤٫٤ درصد افزايش داشته بود. در برخی بخشھا
توسعه بيشتری مورد انتظار است. در توسعه بخش کشاورزی ظرفيت بزرگی ھست، به خصوص در
نتيجه تقويت صنعت پردازش کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی ظرفيت بزرگی می بينيم و
کارھای بزرگی انجام می دھيم.
کشور گرجستان کمبود برق را با وارد کردن از آذربايجانجبران می کند.
به خاطر نارسايی فنی بوجود آمده در نيروگاه آبی اينگوری در گرجستان اين کشور :« آپا » خبرگزاری
نياز برق را از طريق واردات بر طرف می کند. اين کشور در اين مدت به ميزان ٢٠٠٦٧١٨ کيلو وات
ساعت برق از کشورھای ترکيه، روسيه و آذربايجان وارد کرده است . اخيرا در نيروگاه اينگوری
اختلال فنی اتفاق افتاده و در نتيجه برق بخشی از شھر تفليس و نيز برخی مناطق برای يک شب قطع
شد.
الھام علی اف : اينيک اقدام معقول و به موقع بوده است
الھام علی اف رئيس جمھوری آذربايجان در مراسم افتتاح کريدور جنوب گازی که :« آپا » خبرگزاری
به « قرارداد قرن » در سال ١٩٩٤ ميلادی » : امروز در منطقه سنگچال نزديکی باکو برگزار شد، گفت
امضا رسيد. ميدان آذری- چيراق–گونشلی يکی از بزرگترين ميادين جھان است. سال گذشته قرارداد
مربوط به اين ميادين تا سال ٢٠٥٠ ميلادی تمديد شد. در سال ١٩٩٤ با امضای قرارداد قرن برای
اولين بار دريای خزر برای شرکتھای خارجی باز شد. امروز قرارداد قرن با موفقيت اجرا می شود. پس
از امضای اين قرارداد جمھوری آذربايجان سياست جديد نفت را پيش گرفت. من در آن زمان معاون
شرکت نفت بودم و ھمه اين روند را به خوبی به خاطر دارم. طرح بزرگ بعدی ميدان گازی شاه دنيز
بود. آذربايجان خودش را در جھان نه فقط به عنوان کشور نفتی ھمچنين به عنوان کشور گازی نيز
معرفی کرد. در آن زمان گاز نقش چندانی در امنيت انرژی جھانی نداشت. چراکه سود آن در مقايسه با
ميدانھای نفتی کمتر بود. برای ھمين جذب سرمايه گذاران در اين طرح کار آسانی نبود. امروز ما وقتی
کريدور جنوبی گاز را افتتاح می کنيم می بينيم که اينيک اقدام معقول و به موقع بوده است.
الھام علی اف رئيس جمھوری آذربايجان در ادامه گفته است که در سال ١٩٩٩ خط لوله نفت باکو –
با افتتاح اين خط لوله برای اولين بار دريای خزر را به دريای » : سوپسا مورد بھره برداری قرار گرفت
سياه متصل کرديم. در سال ٢٠٠٦ خط لوله باکو –تفليس–جيھان مورد بھره برداری قرار گرفت. اين
خط لوله به عنوان يک خط ترانزيتی در خدمت کشورھای ھمسايه نيز می باشد. و در سال ٢٠٠٧ خط
لوله گاز باکو –تفليس–ارز روم موردبھره برداری قرار گرفت و گاز طبيعی آذربايجان از طريق اين
«. لوله به ترکيه و گرجستان انقال می يابد
بين وزارت انرژی جمھوری آذربايجان و شرکت تکفن انشائات ترکيه تفاھمنامه ھمکاری امضا شد
بين وزارت انرژی جمھوری آذربايجان و شرکت تکفن انشائات ترکيه تفاھمنامه :« رپورت » خبرگزاری
ھمکاری در خصوص ھمکاری در بخش انرژی جايگزين و تجديد پزير امضا شد. اين يادداشت تفاھم
را از طرف آذربايجان سامر ولی اف معاون وزير انرژی و از طرف ترکيه رئيس شرکت تکفن لونت
کافکاسلی امضا کردند. اين تفاھمنامه مسايل چون تاسيس کارگروه مشترک جھت مشخص کردن
طرحھای ذينفع متقابل در بخش انرژی تجديد پذير در کشور آذربايجان ، مسير فعاليت اين کار گروه در
رابطه با طرحھای اجرايی، انجام مطالعات در اين بخش و تعھدھای طرفين را در بر می گيرد.
گفتنی است شرکت تکفن انشائات ترکيه که در ٢٠ کشور جھان بيش از ٣٥٠ طرح اجرا کرده است از
سال ١٩٩٦ در جمھوری آذربايجان فعاليت دارد. اين شرکت تا به حال طرحھای موفقی در بخش نفت و
گاز آذربايجان اجرا کرده است.
ژاپن تفاھمنامه ھمکاری امضا شد «JOGMEC» بين شرکت سوکار و سازمان
در جريان کنفرانس بين المللی نفت و گاز که در باکو برگزار می گردد بين شرکت :« آذرتاج » خبرگزاری
ژاپن (سازمان نفت، گاز وفلزکاری وابسته به وزارت اقتصاد، «JOGMEC» سوکار و سازمان
تجارت و صنعت کشور ژاپن) تفاھمنامه ھمکاری امضا شد. اين سند را رونق عبد لله يف رئيس شرکت
امضا کرده اند. اين سند ھمکاری در بخشھای تحقيقات «JOGMEC» سوکار و رئيس سازمان
زمين شناسی و ژئوفيزيک، ھمکاری فنی و توسعه منابع انسانی بين دو طرف را در بر می گيرد.
گفت: آذربايجان تاکنون برای اين طرح ٩ ميليارد « کريدور جنوبی گاز » رئيس شرکت سھامی خاص
دلار سرمايه گذاری کرده است
گفت: « کريدور جنوبی گاز » افغان عيسی يف رئيس شرکت سھامی خاص :« آذرتاج » خبرگزاری
جمھوری آذربايجان تاکنون برای اين طرح ٩ ميليارد دلار سرمايه گذاری کرده است. در چارچوب طرح
کارھای مربوط به استخراج گاز از ميدان گازی شاه دنيز تا ٩٩٫٥ درصد، « کريدور جنوبی گاز »
کارھای مربوط به توسعه خط لوله قفقاز جنوبی ١٠٠ درصد، کارھای مربوط به ساخت خط لوله تاناپ
٩٣ درصد و کارھای مربوط به ساخت خط لوله تاپ ٧٣ درصد انجام شده است.
بيش از ٣٠ ميليارد دلار ھزينه شده است « کريدور جنوبی گاز » برای طرح
گفت: « کريدور جنوبی گاز » افغان عيسی يف رئيس شرکت سھامی خاص :« آذرتاج » خبرگزاری
بطورکلی تا اواخر ماه آوريل سالجاری برای اين طرح ٣٠ ميليارديورو ھزينه شده است.
به طوری که تاکنون برای طرح شاه دنيز از ٢٢٫٧ ميليارد دلار در نظر گرفته شده ١٧٫٧ ميليارد دلار،
برای توسعه خط لوله قفقاز جنوبی از ٤٫٦ ميليارد دلار در نظر گرفته شده ٤٫٢ ميليارد دلار، برای
ساخت خط لوله تاناپاز ٥٫٤ ميليارد دلار و برای ساخت خط لوله تاپ ٢٫٩ ميليارديورو ھزينه شده
است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد